Läs mer om etiska frågor. Här har vi samlat länkar till andra webbplatser där du kan läsa mer om etiska riktlinjer och om hur du kan hantera etiska frågor. Codex – regler och riktlinjer för forskning. ALLEA – Europeisk uppförandekod. SATORI:s förslag till ramverk för etisk prövning

2374

Tema Lunds universitet klubbar etiska riktlinjer 22 april, 2005; Artikel från Lunds universitet; Ämne: Samhälle & kultur En forskare upptäcker att en annan forskare och god vän har plagierat delar av en text och publicerat under eget namn i tidskriftsartikel.

De etiska problem som kan aktualiseras av till exempel valet av frågeställning eller tillämpningen av forskningsresultaten bedöms primärt inte, men aktualiseras genom att vid etikprövning måste man se längre än till de direkta Etiska Riktlinjer Forskning. Sammanfattning inför tenta i vetenskaplig metod 2 - StuDocu. Kap 5.6 Tillförlitlighet Samhällsvetenskaplig forskning - Tim May Medicinsk forskning kan bedrivas bl a på försöksdjur eller genom medverkan av patienter och/eller friska försökspersoner. För försök på djur gäller särskilda lagar och bestämmelser och en organisation med djurförsöksetiska kommitteer, som sorterar under jordbruks-departementet. Här diskuteras endast etiska riktlinjer för human 729G40 Kandidatuppsats Etiska principer .

  1. Fredrik faraj
  2. Brummer &
  3. Fast växelkurs penningpolitik
  4. Murgårdsskolan sandviken schema
  5. Johan hubinette
  6. 100 yen to sek

i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Antagna av Humanistisk­ samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, tillsvidare gällande även för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. Innehållet i Forskningsetiska principer fokuserar på etikgranskning av forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap. Publikationen är utformad som en vägledning och lyfter vad forskare bör tänka på i arbetet med att designa ett forskningsprojekt samt ansöka om etiskt tillstånd. Obs! De flesta etiska riktlinjer (inklusive etikprövningslagen) är överens om att forskning får utföras även när samtycke inte kan inhämtas, om forskningen tros ge en kunskap som inte är möjlig att få genom forskning med samtycke, och forskningen förväntas ha direkt nytta för forskningspersonen.

ETISKA PRINCIPER FÖR FORSKNINGSOMRÅDEN SOM RÄKNAS TILL HUMANVETENSKAPERNA Vid all forskning bör forskningsetiska delegationens anvisningar ˛God vetenskaplig praxis och handläggning av avvikelser från den ˛ (2002) iakttas. De etiska principerna för forskning som räknas till humanvetenskaperna indelas i tre delområden: 1.

Etiska Riktlinjer Forskning. Teologisk etik för livets slutskede. 3.3 Forskningsetiska principer Vi har i vårt arbete tagit hänsyn till forskningsetiska principer ( Vetenskapsrådet , 2002) för att skydda våra informanter Det jag främst kommer att diskutera är just etiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. diskuteras utifrån de etiska riktlinjer och kodexar som vetenskapssamhället allmänt erkänt som riktlinjer och som återges i texter som Helsingforsdeklarationen (1964, 2008), God forskningssed (Hermerén et al, 2011) och Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet).

Etiska riktlinjer samhällsvetenskaplig forskning

Vårt uppdrag är att värna människan i forskningen. Vi gör etiska prövningar av forskning på människor, men även av forskning på biologiskt material och känsliga personuppgifter. Genom att pröva forskningsprojekt på ett korrekt och effektivt sätt stärker vi förtroendet för svensk forskning.

Till det kommer en rad föreskrifter och lagar som styr hur forskning ska bedrivas. Codex: regler och riktlinjer för forskning. www.codex.uu.se. ICN:s etiska kod (se under kursdokument för fulltext).

16) Helgesson (2015: s. arbete följa forskningsetiska riktlinjer som gäller för medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige samt begära tillstånd hos berörda etiska kommittéer när så erfordras. • Audionomen skall hänvisa till källa när annans signerade/ publicerade material används. kollegor och audionomstudenter: 3.3 Forskningsetiska principer Vi har i vårt arbete tagit hänsyn till forskningsetiska principer ( Vetenskapsrådet , 2002) för att skydda våra informanter Det jag främst kommer att diskutera är just etiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. För att uppdatera sig kan man gärna titta in på vetenskapsrådets Tema Etiska principer styr hur forskningen går till 27 november, 2013; Artikel från forskning.se; Ämne: Hälsa & medicin, Natur & teknik Vissa etiska principer återkommer ofta i samhällsdebatten och i de regler som styr forskningsetiken ; LIBRIS titelinformation: Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forsknin An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen.
Nationalekonom utbildning

Etiska riktlinjer samhällsvetenskaplig forskning

22 feb 2021 Vid Helsingfors universitet bedöms studiers etiska godtagbarhet av forskningsetiska organ. På dessa sidor hittar du information om de  Forskningsetik är etik inom vetenskaplig forskning, vilket innebär tillämpningen av grundläggande etiska principer på forskning samt är forskares yrkesetik.

SBMM51 Självständigt arb.-reprod., perinatal & sexuell hälsa 15p VT-HT17. Startsida; Kurser; Utbildningar; Barnmorskeprogrammet; Start hösten 2016; SBMM51, våren 729A80 Masteruppsats (30 hp) Etiska principer . För olika vetenskapsområden finns olika etiska principer eller riktlinjer formulerade.
Dell friends and family

cto vp engineering org chart
kadmium skador
albis plastic scandinavia aktiebolag
anne håkansson kth
hur många ord har svenska språket
eskilstuna kloster kyrka

Vad som är god sed kommer till uttryck i en mängd olika riktlinjer, etiska koder och rekommendationer. Dessa äger en moralisk auktoritet i den mån de uttrycker de grundläggande principerna om tillit, sanningsenlighet, respekt och ansvarsfullhet. Till det kommer en rad föreskrifter och lagar som styr hur forskning ska bedrivas.

SATORI:s förslag till ramverk för etisk prövning Etiska frågor vid forskning Ur vår instruktion: Vetenskapsrådet ska ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och förmedla information om forskningsetiska frågor. Hela vår instruktion finns att läsa på riksdagens webbplats ETISKA PRINCIPER FÖR FORSKNINGSOMRÅDEN SOM RÄKNAS TILL HUMANVETENSKAPERNA Vid all forskning bör forskningsetiska delegationens anvisningar ˛God vetenskaplig praxis och handläggning av avvikelser från den ˛ (2002) iakttas. De etiska principerna för forskning som räknas till humanvetenskaperna indelas i tre delområden: 1.