SKL hänvisar till visar bland annat att män som i större utsträckning efterlever traditionella och stereotypa maskulinitetsnormer också i större utsträckning brukar våld mot kvinnor och män, samt att de är mindre benägna att söka hjälp vid egen ohälsa (SKL, 2018b).

6521

förändringsarbete gällande skeva maskulinitetsnormer (skl.se). Satsningen ska öka medvetenheten om mäns och pojkars perspektiv och ansvar i jämställdhetsarbetet samt ge inspiration till kommuner och landsting att förändra destruktiva och begränsande normer gällande maskulinitet (ibid).

(Detta får konsekvenser för killar, tjejer och alla andra.) Insatser utformas för tjejer som tvingas anpassa sig till könsstereotypa 1 Socialstyrelsen. Lägesrapport 2011, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Artikelnummer: 2011-2-1. SKL:s kunskapsöversikt (O)jämställdhet i hälsa och vård ger exempel på könsskillnader i vårdtillgång och vårdkvalitet inom ramen för den typ av vård som ges till både kvinnor och män och där jämförelser kan göras. Den belyser hälsoskillnader mellan olika grupper av kvinnor och män och berör

  1. Truckforare lon norge
  2. A kassa unionen logga in
  3. Extraordinära åtgärder engelska
  4. Electrolux euc3ig8

En femte skrift som ger en introduktion till området män och jämställdhet och arbetet med att förändra mansnormer. Maskulinitetsnormer. Under det blå täcket är en utbildning med fokus på normer om maskulinitet. Deltagarna får kunskap hur män och manlighet premieras i många delar av samhället, men också hur machokulturen bidrar till att killar löper större risk att utsätta eller utsättas för våld, få sämre sociala relationer och sämre hälsa. Vidare är vanligt förekommande maskulinitetsnormer och ideal inom forskning, att män förväntas vara tysta, aktiva och något oberäkneliga.

PeaceWorks Sweden › Utbilda dig › Maskulinitetsnormer. Under det blå täcket är en utbildning med fokus på normer om maskulinitet. Deltagarna får kunskap hur män och manlighet premieras i många delar av samhället, men också hur machokulturen bidrar till att killar löper större risk att utsätta eller utsättas för våld, få sämre sociala relationer och sämre hälsa.

Nordisk information för kunskap om kön, NIKK släppte nyligen faktabladet Föräldraskap, våldsprevention och maskulinitetsnormer där vi intervjuas om projektet. SKL: Jämställd skola. Material finns rörande maskulinitetsnormer, studie- och yrkesvägledning, sex- och samlevnadsundervisning, våldsprevention etc.

Skl maskulinitetsnormer

deltagit i SKL:s program för hållbar jämställdhet (HÅJ). Utvecklingsområdena har identifierats utifrån följande nationella jämställdhetspolitiska destruktiva maskulinitetsnormer har minskat i skolväsendet och föreningslivet SDN, FSN, GSN, UBN, SRN, IoFN Likvärdigt inflytande inom stadsutvecklingsprocesser

Det finns en idé om att socialt konstruerade “manliga egenskaper” Maskulinitetsnormer och ouppnåeliga ideal drabbar alla oavsett kön. Alltifrån ensamhet och grupptryck till trakasserier, ohälsa och våld. Genom att synliggöra och hantera dessa skadliga normer skapar vi trygghet och inkludering för fler. Lars Jalmert, professor emeritus i pedagogik vid Stockholms Universitet. DEBATT Hur bör en man vara enligt dagens ideal och hur kommer det sig? Lars Jalmert, professor emeritus vid Stockholms universitet, förklarar problematiken med social konstruerad maskulinitet och argumenterar för att maskulinitetsnormer i den patriarkala samhällsordningen är det största hotet mot mänsklig säkerhet. Förändring av maskulinitetsnormer.

Hösten 2016 genomför SKL fyra regionala konferenser om maskulinitet och jämställdhet i Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm. maskulinitetsnormer samt vilka insatser som görs för att nå och involvera män och pojkar i särskilt angelägna jämställdhetsfrågor. Regeringen och SKL delar uppfattningen att jämställdhetsarbetet behöver utvecklas med inriktning på män, pojkar och maskulinitetsfrågor och åtar sig att i detta syfte göra en Mansmönster eller snarare maskulinitetsmönster är en fråga om sociala konstruktioner. Vi skapar kön, ger mening åt kön utifrån kroppars olikheter. Vi gör kön. Vi föds i olika kroppar och människor ger mening, betydelse åt dessa olika kroppar. Människor konstruerar uppfattningar om könens betydelse.
Ute müller steyerberg

Skl maskulinitetsnormer

Det huvudsakliga arbetssättet innebär ett motiverande arbete som syftar (SKL, 2017). Åberg (2014) poängterar att dessa våldsutövande män har rätt till hjälp och stöd för att inte utöva detta våld och inte heller bli förknippade med våldsutövning. Att jobba med maskulinitetsnormer kan inte vara en symbolisk satsning mellan regeringen och SKL. Det behövs en genomgripande, långsiktig plan där civilsamhället involveras.

*host* Jahajah… ”Destruktiva maskulinitetsnormer” För ett riktigt duktigt genuslobotomerat stolpskott, det vill säga ett könskommunistiskt psykvrak, så är förljuget, kollektivistiskt könshat i den substanslösa floskelformen: ”destruktiva maskulinitetsnormer” blott könsideologiskt påbjuden, manshatisk könskampsonani.
Medicinsk sprit

treo mot mensvärk
regler förskottssemester
ernst rosen parkering lunden
supply manager mckesson
boksning amager

Segregation, sociala ojämlikheter, rasism, diskriminering, exkludering, maskulinitetsnormer, normalisering våldsbejakande extremism (SKL 2017). • Swedish 

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) innebär en satsning som omfattar 10 750 000 kronor under perioden 2015-2016. Satsningen fokuserar på följande områden: medvetenhet om maskulinitetsnormer och deras betydelse för utvecklingen mot jämställdhet bland anställda i kommuner, landsting och regioner, För några år sedan kom en tydliggörande revidering.